Corona dossier

De tijd gaat snel en de ontwikkelingen rondom de corona maatregelen volgen elkaar in een rap tempo op. Om iedereen up-to-date te houden zullen we deze pagina voorzien van de laatste informatie.

Bij vragen zijn wij te bereiken via het mail adres: info@vvtp.com

In onderstaande video beantwoordt Boris van der Ham, voorzitter van de VVTP, in gesprek met Hans Smit de door jullie meest gestelde vragen.

Wil je alles rustig nalezen dan staat alle informatie ook uitgewerkt onderaan deze pagina.

Meer informatie of deelname aan gesprek/debat

4 juni 2020

Lobby en samenwerking

Producenten worden hard geraakt door de sluiting van de theaters. Veel mensen zitten werkloos thuis. Wat is de VVTP momenteel aan het doen?

We zijn op heel veel verschillende vlakken bezig:

Samenwerking en lobby

We zijn de afgelopen weken – en nog steeds – druk bezig met de lobby richting de verschillende overheden. Zowel rijksoverheid, ministeries van OCW, EZK, SZW en Financiën als lagere overheden, provincies en gemeenten. Deze lobby voeren we alleen of gezamenlijk met andere brancheverenigingen. We werken veel samen met brancheverenigingen in de podiumkunsten:

 • Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD)
 • Vlakke Vloeren Platform (VVP)
 • Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK)
 • Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO)

In gezamenlijkheid met deze brancheverenigingen zijn er ook verschillende werkgroepen actief bijvoorbeeld voor:

 • Communicatie (bewaar je ticket, doneer, neem geen geld terug)
 • Afhandeling vouchers en gedoneerde kaartjes en benutten van liquiditeit
 • Oprichting kredietfonds
 • In kaart brengen van de financiële schade
 • Contractafspraken voor komend seizoen
 • 1,5 meter economie (zowel in de zaal als op het achter het toneel, contactberoepenlobby)
 • Collectieve promotie
 • Jeugdtheater

Met name in de lobby richting de overheid, maar ook als het gaat om ontwikkeling van protocollen voor de 1.5 meter samenleving trekken we samen op met andere ondernemers bijvoorbeeld te evenementen, festivals, popcoalitie, sport etc.

Naast de samenwerking en contacten met andere brancheverenigingen hebben we ook veel contact met VNO-NCW, Gastvrij Nederland en Kunsten92. Dit zijn koepelorganisaties die ook onze belangen behartigen en in contact staan met de verschillende overheden.

Wat heeft de lobby tot nu toe opgeleverd?

 • De lobby richting de verschillende overheden heeft ervoor gezorgd dat we onderdeel zijn geworden van de taskforce die samenwerkt met OCW. Hierdoor hebben we veelvuldig contact met het ministerie.
 • We hebben druk gezet om uitbreiding te krijgen in de generieke maatregelen van het eerste steunpakket, bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Deze uitbreiding is er ook gekomen.
 • Dankzij de lobby is er een extra pakket maatregelen gekomen voor cultuur van 300 miljoen euro. Deze lobby is gezamenlijk gevoerd, cultuur breed, voorgezeten door Kunsten92. Dat dit pakket onvoldoende is voor de vrije producenten en de theaters/schouwburgen, daarvan zijn we ons bewust, maar dit is wel een begin en een uitgangspunt voor het vervolg traject van de lobby.
 • Er is veelvuldig contact geweest met cultuurwoordvoerders en Kamerleden. Dankzij deze lobby zijn er verschillende moties ingediend. Deze moties zijn afgelopen week aangenomen. De Kamer heeft erop aangedrongen bij het Kabinet dat er ook gekeken moet worden naar niet gesubsidieerde instellingen en dat er niet alleen vanuit OCW met deze partijen gesproken moet worden, maar ook door EZK. Dit vervolgtraject wordt nu ingang gezet.
 • Samenwerking met o.a. de film en tv branche op het gebied van protocollen en (een start van) de speelberoepenlobby
  => samen met deze branches zoeken we naar mogelijkheden om op een veilige manier acteurs en alle anderen die onstage en backstage werken die hun activiteiten niet uit kunnen voeren op 1.5 meter weer aan het werk te laten gaan.

Maar de vrije producenten zijn nog niet gered van een faillissement. Waar wordt nu nog voor gelobbyd?

 • Schadecompensatie
 • Duidelijkheid en uitbreiding over de opening en bezoekersaantallen/zaalcapaciteit in de theaters
 • Verlenging en uitbreiding generieke maatregelen
 • Garantiefonds en ondersteuning lange termijn
 • Vrijstelling BTW
 • Invoering fiscale aftrekbaarheid investeringen in culturele ondernemingen
 • Verruiming ketenregeling
 • Status speelberoep voor acteurs en crewleden en orkest

Ik zie niks gebeuren, klopt dat?

Dat klopt dus niet. Er gebeurt op de achtergrond heel erg veel. Het VVTP-bureau en alle producenten zijn heel druk bezig om ervoor te zorgen dat de vrije producenten zo goed mogelijk door de crisis komen. Dit is echter alleen niet altijd direct zichtbaar en het kost tijd. Al onze leden krijgen wekelijks een update van de stand van zaken. Dus mocht je vragen hebben, stel ze! Neem contact op met je werkgever of kijk in het coronadossier op de website van de VVTP.

Advies Commissie Coronaschade Podia en Producenten

De brancheverenigingen VSCD, VVP, NAPK, VvNO en VVTP hebben een externe commissie gevraagd de schade binnen de keten van podia en producenten te beoordelen. Deze ‘Commissie Coronaschade Podia en Producenten’ bestond uit Ila Kasem (voorzitter), Jan Sebel, Jolanda Hillebrand-Tijhuis, Jan van der Grinten en Henk Scholten. Zij hebben een advies opgesteld dat integraal door de besturen van de betrokken brancheverenigingen is overgenomen.

In dit advies zijn onder andere de volgende punten opgenomen:

 • Geannuleerde voorstellingen en schade
 • Verdeling gelden gedoneerde kaarten
 • Aanpak financiële schade en boekingsafspraken na 1 juni 2020

De praktische uitwerking wordt verzorgd door de directie en voorzitters van de vijf eerder genoemde brancheverenigingen.

Zie ook het persbericht onderaan deze pagina.

Wat kan ik zelf doen? Heeft het zin om een brief te sturen of een actie op te zetten?

Het individueel sturen van brieven heeft geen zin. Op dit moment is het noodzakelijk dat de juiste informatie richting de overheden wordt verstuurd. We willen daarom ook vragen om dit over te laten aan de brancheverenigingen en niet zelf een brief te gaan sturen. Verkeerde informatie kan het proces van de lobby verstoren of moeilijker maken.

Het opzetten van een actie raden we af, dit gaat de lobby momenteel niet helpen. Wil je toch iets doen, sluit dan aan bij een al bestaande actie, bijvoorbeeld bij Cultuur in Actie en #ikwerkvoorcultuur. Of meld je idee voor een actie bij ons zodat wij met jou kunnen beoordelen of het kan helpen.

Protocollen

Theaters gaan weer open, hoe kan en mag er gespeeld/gebouwd worden?

De brancheverenigingen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het opstellen van verschillende protocollen.

 • Voor de op- en afbouw is er door de VPT een protocol geschreven en ingediend met de verschillende ministeries en OMT.
 • De VSCD heeft een protocol geschreven voor het voorhuis. Deze is inmiddels goedgekeurd.
 • De VVTP en NAPK heeft een protocol ontwikkeld betreft het spelen. Op dit moment mogen toneelspelers en dansers al repeteren en optreden mits zij 1,5 meter afstand houden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aanpassing in het protocol wat spelen binnen de 1,5 meter op een verantwoorde wijze mogelijk maakt.

LET OP: Voor het bespelen van blaasinstrumenten en zang gelden uitzonderingen!

Mogen blaasinstrumenten worden bespeeld en mag er worden gezongen?

Blaasinstrumenten

 • Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Zang

 • Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk  is in afwachting van nader onderzoek.
 • Voor professionele zangers is het toegestaan om solo op te treden, mits zij ruime afstand houden tussen zanger en de muzikale begeleiding en een ruime afstand wordt aangehouden tussen zanger en het publiek. Tot de resultaten van Nederlands onderzoek bekend zijn, geeft Duits onderzoek waarbij gesproken wordt van 8 meter tussen zanger en begeleiding houvast. Zodra er meer bekend is over Nederlandse onderzoek volgt een nadere richtlijn.

De brancheverenigingen staan nauw in contact met de verschillende ministeries en het RIVM. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek, zullen we dit zo snel mogelijk publiceren.

Klopt het dat kinderen tot 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven de handhaven in een theater?

Dit klopt, kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter te handhaven. Op dit moment wordt er door jeugdproducenten en theaters hard gewerkt aan een protocol om deze uitzondering verder door te voeren in de theaters. Doel is om alleen bezoekers ouder dan 12 mee te rekenen in de maximale zaalcapaciteit.

Mocht het lukken om deze richtlijn goedgekeurd te krijgen dan geeft dit meer mogelijkheden binnen het jeugdtheater en kunnen zij voor een hogere zaalcapaciteit gaan spelen.

(Social) media

De afgelopen periode is cultuur en de podia veelvuldig in de media geweest. Talkshows, nieuwsitems, maar ook kranten. Misschien is cultuur wel meer in het nieuws dat ooit. Hoe kijken jullie daar tegen aan?

Het is goed dat we zichtbaar zijn en dat heeft op bepaalde momenten ons zeker geholpen. We zijn ook blij dat er veel aandacht is geweest voor vrije producenten. Dat heeft zichtbaar gemaakt wat veel mensen toch nog steeds niet weten, namelijk dat het grootste deel van de podiumkunsten niet gesubsidieerd is maar wordt gemaakt door culturele ondernemers zonder steun van overheid of fondsen. Het is wel belangrijk dat de juiste informatie in de media wordt gedeeld. Daarom proberen we vanuit de VVTP iedereen goed te briefen voorafgaand aan interviews en te zorgen dat onze zichtbaarheid de lobby ten goede komt.

Er zijn natuurlijk ook negatieve berichten in de media, daar wordt veel op gereageerd op social media, hoe kijken jullie daar tegen aan?

We begrijpen dat daarop wordt gereageerd. Acteurs, crewleden, theatermedewerkers, iedereen die maar in het theater werkt zit werkloos thuis. Dat is frustrerend en zorgt voor onzekerheid. Berichten in de media zijn niet altijd hoopgevend. Als een theater of producent zegt dat ze failliet dreigen te gaan zorgt dat natuurlijk voor onzekerheid. Maar weet ook dat deze berichten en ‘optredens’ nodig zijn om ook vanuit de publieke opinie druk uit te voeren in Den Haag. Deze berichten komen ergens vandaan en worden soms ook bewust gepland voor of na een debat.

Vanuit dit soort berichten ontstaan er veel post en discussies op bijvoorbeeld social media, hoe kijken jullie daar tegen aan?

We snappen de frustratie en zorgen. Die voelen wij natuurlijk ook. Tegelijkertijd zien wij dat we vanuit de verschillende ministeries steeds meer aan tafel zitten en dat ook OCW ons inmiddels goed weet te vinden. Daar zijn we blij mee want zo kunnen we onze belangen goed onder de aandacht brengen. We blijven hard op de inhoud en doen alles om de balengen zo goed mogelijk te behartigen. Maar we vinden dat harde persoonlijk berichten naar bewindspersonen niet kunnen. Hoe moeilijk deze periode ook is, we moeten deze lobby voeren op inhoud en bedreigende persoonlijke berichten mogen daar wat ons betreft nooit onderdeel van zijn.

Seizoen 2020-2021

Vanaf 1 juni mogen 30 mensen een theaterzaal bezoeken, vanaf 1 juli 100. Gaat er gespeeld worden vanaf juni?

Voor de meeste producties is het niet rendabel om te spelen voor 30 of 100 bezoekers. Enkele jeugdtheaterproducenten, cabaretiers en solo programma’s/makers zien vanaf 1 juli mogelijkheden om drie keer per dag te gaan spelen, maar dit is dus zeer minimaal. De meeste producties zullen komende zomer niet gaan spelen.

Normaal gesproken liggen de eerste seizoensbrochures al bij de mensen thuis. Wat is de verwachting van komend seizoen?

Er is momenteel nog veel onduidelijk over komend seizoen. Tot 1 september is het zeker dat grootschalige producties niet mogelijk zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er na 1 september gaat gebeuren. Om zo snel mogelijk helderheid hierover te krijgen doen we het volgende:

 • We vragen aan verschillende ministeries om met ons in gesprek te gaan over opening en zaalcapaciteit en eventuele beschikbaarheidsvergoeding als de zaalcapaciteit lager blijft. Dit is een lang traject en hierover zullen we de komende weken nog geen uitsluitsel kunnen geven, maar we zijn er mee bezig.
 • Op de achtergrond wordt er zowel door producenten als podia heel hard gewerkt aan 1,5 meter protocollen. Hierin worden de mogelijkheden onstage, backstage en voorhuis verkent, uitgetest en op papier gezet. Hierin wordt nauw samengewerkt met onder andere VNO-NCW en TNO. De eerste protocollen zijn inmiddels goedgekeurd.
 • Podiumkunsten en film en AV hebben vragen gesteld aan het OMT over de manier waarop mensen kunnen werken die niet de 1.5 meter kunnen bewaren in hun werk. Op dit moment worden de protocollen aangepast en zodra deze goedkeuring ondervinden zou er binnen de 1,5 meter gespeeld mogen worden.

Is het met de anderhalf meter afspraken überhaupt wel mogelijk om een theater avond rendabel te krijgen voor de productie?

Dit is geheel afhankelijk van de zaalcapaciteit. 30 personen per 1 juni en 100 personen per 1 juli is voor de meeste producenten en theaters niet rendabel. Op dit moment wordt de programmering tot 1 januari 2021 herzien.

Hoe realistisch is het dat het volgende theaterseizoen (vanaf sept/ okt) op normale wijze door kan gaan?

Het Kabinet en het OMT geven aan dat we ons als samenleving moeten voorbereiden op het nieuwe normaal. Het volgende theaterseizoen zal dan ook doorgang moeten vinden onder het ‘nieuwe normaal’. Wat dat precies betekent wordt onderzocht en er wordt hard gewerkt aan allerlei scenario’s.

Hoe gaan theaters/ producenten nog tijd krijgen om september 2020 te kunnen starten? Qua marketing/ kaartverkoop/ produceren?

Producenten en theaters werken momenteel nauw samen. Er wordt dan ook in gezamenlijkheid bekeken hoe we zo goed mogelijk een nieuw seizoen, wanneer het ook van start zou kunnen gaan, kunnen opstarten. Binnen de podiumkunsten is de werkgroep Collectieve Promotie hiermee bezig, daarnaast is er ook een werkgroep sectoroverschreidend bezig. In deze werkgroep zijn bijvoorbeeld ook de poppodia, festivals, grote evenementen en sport aangesloten. Ook hier worden weer allerlei scenario’s uitgewerkt om wanneer mogelijk zo snel mogelijk te handelen en de kaartverkoop, marketing etc. op te starten.

Hoe zit dat voor de producties? Een opstartperiode decorbouw, repetitie etc. kost tijd?

Alle producenten zijn voor de producties scenario’s aan het uitwerken. Kijk we moeten realistisch zijn, er zullen producties zijn die geen doorgang kunnen vinden. Waitress is hiervan een voorbeeld, en dat er meer gaan volgen kunnen we niet uitsluiten, maar het is belangrijk om te weten dat alle producenten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf blijft bestaan en dat ze in de toekomst weer mooie producties kunnen maken, en daarnaast is de collegialiteit groot.

Wat is het meest realistische beeld. Waar moeten wij als acteurs, techniek, kap&grime, kleding etc. rekening mee gaan houden? Toekomst prognose?

Hier kunnen we helaas nog geen antwoord op geven. We doen er alles aan, om hier in de komende maand meer duidelijkheid over te krijgen. Zodra hier meer informatie over is, zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk delen.

We zien op social media brieven voorbij komen van theaters die boekingsovereenkomsten voor komend seizoen willen wijzigen, hoe wordt daarmee omgegaan?

Theaters zijn net als producenten aan het kijken hoe komend seizoen eruit moet gaan zien. De onzekerheid maakt het moeilijk om huidige boekingsovereenkomsten te handhaven. Het aanpassen van een tournee of boekingsovereenkomst gaat altijd in samenspraak. De Commissie van Wijzen heeft een advies geschreven hoe om te gaan met de boekingsovereenkomsten voor komend seizoen. Momenteel zijn theaters en producenten aan de hand van dit advies de boekingsovereenkomst aan het herzien.

27 mei 2020

AFSPRAKEN OVER ‘VERLOREN’ SEIZOEN 19/20 TOONT SOLIDARITEIT PODIA EN PRODUCENTEN

Brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben afspraken gemaakt over het verdelen van de financiële schade die is ontstaan door de abrupte sluiting in verband met corona. Voor de invulling van het komende culturele seizoen 20/21 zijn uitgangspunten geformuleerd. Om de sector overeind te houden, blijft steun van de overheid noodzakelijk. 

Samen verantwoordelijk
De hele keten van podia, producenten en uitvoerenden wordt zwaar geraakt door de sluiting van schouwburgen, concertgebouwen en vlakke vloertheaters in verband met corona. Alle partijen hebben financiële schade en voor velen staat het voortbestaan onder druk. De afgelopen weken hebben brancheverenigingen van podia en producenten intensief samengewerkt om afspraken te maken over de verdeling van de schade door deze plotselinge sluiting en over de invulling van het aankomende seizoen. “Als verenigingen voelen wij ons samen verantwoordelijk. We zochten oplossingen die de bestaande keten zoveel mogelijk overeind houden. Podia en producenten hebben elkaar nodig. Zonder elkaar zijn we nergens,” aldus Gea Zantinge, voorzitter van de VSCD.

Onafhankelijke commissie
Vanwege de complexiteit van de situatie werd een onafhankelijke commissie gevraagd om de brancheverenigingen te adviseren. Deze ‘Commissie Coronaschade Podia en Producenten’ bestond uit Ila Kasem (voorzitter), Jan Sebel, Jolanda Hillebrand-Tijhuis, Jan van der Grinten en Henk Scholten. Zij hebben een advies opgesteld dat integraal door de besturen van de betrokken brancheverenigingen is overgenomen. Zantinge: “Het zijn heldere, collectieve afspraken en richtlijnen. Onze VSCD-leden staan hier welwillend tegenover. Echter, 50% van de podia geeft aan dit financieel nu niet te kunnen. Aanvullende steun vanuit de overheid is hierbij hard nodig.”

Bijdrage podia aan vrije theaterproducenten
Een van de conclusies van de commissie is dat alle partijen schade lijden. Echter de mate waarin verschilt. Zo is de situatie voor zowel de vrije (niet-gesubsidieerde) theaterproducenten en de makers die slechts werken met projectsubsidies zorgelijk, omdat zij niet in aanmerking komen voor enige compensatie van gemeentes, provincies en OCW. Daarom adviseert de commissie dat er een vergoeding komt van podia aan deze theaterproducenten via een vaste verdeelsleutel. Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theaterproducenten: “We zijn blij met deze regeling die de schade enigszins beperkt. Dat er juist nu vanuit de podia bereidwilligheid is om de schade samen te dragen, is mooi om te zien. Want ook veel podia hebben het zwaar.“ Dit wordt beaamd door Joachim Fleury, voorzitter van de NAPK: “Als rijksgesubsidieerde producenten ontvangen wij steun van OCW, maar zien dat veel podia niet geholpen worden. Vandaar dat onze leden geen schadevergoeding van de podia zullen ontvangen.”

Afspraken voor het seizoen 20/21
Het aankomende seizoen 20/21 wordt, met oog op verminderde toegestane zaalbezetting in de 1,5 meter situatie, in twee delen opgeknipt. Podia en producenten bespreken samen opnieuw de programmering van 1 september t/m 31 december 2020.

De gemaakte afspraken voor de tweede helft van het seizoen, van 1 januari t/m 30 juni 2021, blijven conform eerdere afspraken staan. Uiterlijk op 1 oktober 2020 wordt bepaald of deze programmering kan doorgaan.

Signaal richting overheid
De commissie geeft verder aan dat de schade en de tekorten in de sector dusdanig zijn dat deze enkel zijn op te lossen met extra middelen vanuit het Rijk, gemeentes en provincies. De commissie roept op tot extra steun van vele miljoenen, boven op wat het Ministerie van OCW eerder ter beschikking stelde.

De brancheverenigingen onderschrijven de oproep van de commissie en zullen gezamenlijk optrekken in de lobby richting centrale en lokale overheden. De podiumkunstensector heeft Minister Van Engelshoven reeds op de hoogte gebracht van de uitkomsten en verzocht om een gesprek.

30 april 2020

De brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben gezamenlijk besloten om een onafhankelijke commissie samen te stellen die hen gaat adviseren over de situatie die is ontstaan als gevolg van de sluiting van theaters en concertzalen.

De door de coronacrisis veroorzaakte sluiting van schouwburgen, concertgebouwen en vlakkevloerpodia heeft bij producenten, podia en uitvoerenden voor grote financiële schade gezorgd. Het vooruitzicht op een anderhalvemetermaatschappij betekent dat de schade ook in de periode na 1 juni zal oplopen. Het voortbestaan van veel instellingen, bedrijven en zzp’ers staat onder zware druk. De onzekerheden over het moment en de manier waarop podia weer open kunnen bemoeilijken het maken van afspraken tussen podia en producenten over de komende seizoenen. Om toch vooruit te kunnen hebben de brancheverenigingen gezamenlijk besloten een onafhankelijke ‘Commissie van Wijzen’ aan te stellen die hen gaat adviseren over vraagstukken gerelateerd aan de corona crisis. Door samen op te trekken willen de brancheverenigingen de sector zo goed mogelijk door deze onzekere tijd heen loodsen.

De Commissie is gevraagd om concreet te komen tot een inventarisatie en definitie van de schade die podia en producenten in de periode 13 maart – 1 juni oplopen door de sluiting. Ook is gevraagd om na te denken over manieren om deze schade te dekken en, in de toekomst, zoveel mogelijk te beperken.

Commissieleden
Als voorzitter is Ila Kasem, managing Partner Van de Bunt Adviseurs, gevraagd. Kasem is onder andere bestuursvoorzitter Prins Claus Fonds en voorzitter bestuur Amnesty Nederland en oud-lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten. Verder bestaat de commissie uit de volgende leden. Jan Sebel, is gevraagd vanwege jarenlange ervaring als accountant, met veel cliënten in de cultuursector. Sebel is voorzitter van de Raad van Toezicht HandicapNL, Wilde Ganzen, KNGF Geleidehonden, en tot 2019 lid RvT Fonds voor Cultuurparticipatie en werkte meer dan 20 jaar als partner bij Partner PricewaterhouseCoopers. Jolanda Hillebrand-Tijhuis is gevraagd als schade-expert. Zij was jarenlang verantwoordelijk voor de schadebedrijven van ASR en Delta Loyd en is momenteel actief als toezichthouder en coach. Tijhuis is o.a. lid van Raad van advies van ProudWoman en voorzitter Raad van Commissarissen Keerpunt. Jan van den Grinten, advocaat en partner Kennedy Van der Laan. Van den Grinten werkt als docent overheidsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden, de SSR en de Academie voor Overheidsjuristen en is o.a. lid Raad van Toezicht van Museum Het Rembrandthuis. Henk Scholten, senior-adviseur Bleuyard, oud-directeur Fonds Podiumkunsten, oud-directeur Lucent Danstheater/Dr. Anton Philipszaal/Zuiderstrandtheater, oud-directeur Stadsschouwburg Utrecht, oud-directeur Theater Instituut Nederland.

Lobby richting overheden
Naast dit gezamenlijke traject voeren producenten en podia een actieve lobby richting centrale en lokale overheden voor steun bij het in stand houden van de infrastructuur van podiumkunsten. De directe gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor de podiumkunstensector enorm. Met oog op de anderhalvemetermaatschappij en een recessie op de lange termijn valt grote schade te verwachten. Extern geld is dan ook van levensbelang om de sector overeind te houden.